joker123 Kancelaria Radcy Prawnego Iwona Knurowska

pomoc prawna w zakładaniu i rejestracji spółek handlowych, w tym sporządzanie projektów statutów i umów spółek, zgłaszanie spółek do rejestrów

pomoc prawna dla spółek zagranicznych, zainteresowanych zakładaniem w Polsce oddziałów, przedstawicielstw, a także nowych spółek handlowych

bieżąca obsługa prawna spółek handlowych, w tym:

doradztwo prawne dla organów zarządzających i nadzorczych spółek kapitałowych

przygotowywanie posiedzeń zarządów, rad nadzorczych, zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń

tworzenie projektów regulaminów zarządów oraz rad nadzorczych

opracowywanie wewnętrznych i zewnętrznych opcji finansowania działalności spółek

sporządzanie opinii prawnoporównawczych z uwzględnieniem niemieckiego prawa spółek, prawa stanowego w systemie amerykańskim oraz europejskiego prawa spółek

opracowywanie projektów zmian statutów oraz umów spółek

pomoc prawna przy podwyższaniu oraz obniżaniu kapitałów zakładowych, umarzaniu udziałów lub akcji

ujawnianie zmian w rejestrach

negocjowanie umów między wspólnikami lub akcjonariuszami

opracowywanie transakcji nabycia lub sprzedaży udziałów, akcji

nabywanie i zbywanie przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części

pomoc prawna związana z fuzjami i przejęciami kapitałowymi, w tym opracowywanie strategii obronnych na wypadek wrogiego przejęcia

pomoc prawna związana z podziałami i przekształceniami spółek

przeprowadzanie postępowania likwidacyjnego spółek handlowych

pomoc prawna w likwidacji oddziałów i przedstawicielstw w Polsce

reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi oraz arbitrażowymi

prawo spółek